0

අංක විද්‍යාව

Numerology

අද මම ඔබලාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ  අංක විද්‍යාව සම්බන්ධව විශේෂ කරුණු  කිහිපයකි  මුලින්ම  අංක විද්‍යාවේ විකාශනය  කෙසේද කියා දැන ගැනීම වටී,  එය ආරම්භය   ක්‍රිස්තු පූර්ව සියවස දක්වා දිව යන ඉතා පැරණි  විෂයකි,මුලින්ම මෙහි ආරම්භය සිදු වූයේ  Greek වරුන්… Continue Reading

0

නිවසක් ඉදිකිරීමේදී පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතු ප්‍රධාන අෂ්ඨ දස වේද දෝෂ

POST IN FRONT OF MAIN DOOR

සුභ දවසක්  අද මම ඔබලාට ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ප්‍රධාන අෂ්ඨ  දස වේද දෝෂ වලින් එකක් වන ස්ථම්භ වේද දෝෂය පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කිරීමටයි  මොකක්ද මේ ස්ථම්භ වේද දෝෂය කියන්නේ  ඇත්තටම කියනවා නම් ගෙදර ප්‍රධාන  දොරට ඉදිරියෙන් තිබෙන්නාවූ  කණුවක් විශේෂයෙන්… Continue Reading

0

නිවසක පවතින්නාවූ වාස්තු දෝෂ හදුනා ගැනීම

ආයුබෝවන් සුභ දවසක්  ද මම ඔබලාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නිවසක ඇති වන්නා වූ ප්‍රධාන දෝෂ සම්බන්ධවයි වස්තු සම්බන්ධ අධ්‍යයනයේ දී ්‍රධාන ද්වාර හා සම්බන්ධ දෝෂ ගණනාවක් පවතී මෙම දෝෂ හොඳින් හඳුනාගෙන ඒවා භංග කිරීම මගින් ාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවස ෞභාග්‍යයෙන්… Continue Reading

0

වාස්තු විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද?

Simple House

ආයුබෝවන් හැමෝටම  අද මම බලාපොරොත්තු වන්නේ ාස්තු විද්‍යාව යනු කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමයි, වාස්තු විද්‍යාව හැඳින්වීමේදී ප්‍රධාන කරුණු කීපයක්  සලකා බැලේ, මෙහි ප්‍රධාන කරුණ වන්නේ නියමිත භූමිය ්‍රධාන කොට ගෙන එහි අනිත් කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට ගෙන එනම් එම භූමියට අයත්… Continue Reading