0

නිවසක පවතින්නාවූ වාස්තු දෝෂ හදුනා ගැනීම

ආයුබෝවන් සුභ දවසක්

 ද මම ඔබලාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නිවසක ඇති වන්නා වූ ප්‍රධාන දෝෂ සම්බන්ධවයි වස්තු සම්බන්ධ අධ්‍යයනයේ දී ්‍රධාන ද්වාර හා සම්බන්ධ දෝෂ ගණනාවක් පවතී මෙම දෝෂ හොඳින් හඳුනාගෙන ඒවා භංග කිරීම මගින් ාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවස ෞභාග්‍යයෙන් සම්පූර්ණ කිරීමට හැකිවන බව ාස්තු විද්‍යානු ගුරු කළ වල විශ්වාසයයි අපි බලමු කොහොමද මේ දෝෂ හදුනා ගන්නෙ කියා කලින් පැවසූ පරිදි ්‍රධාන දෝෂ කිහිපයක් සාරාංශ කිරීමට කැමැත්තෙමි

 ිවසක ප්‍රධාන දොර අභිමුඛව විශාල ගස් පවතීනම් එය ාස්තු විද්‍යානුකූලව දෝෂ ලෙස සලකනු ලබයි නමුත් මේ කාලයේ ගස් කැපීම තහනම් කර තිබෙනවා ෙවැනි අවස්ථාවක වාස්තු විද්‍යානුකූලව එහි ඇති වන්නා වූ දෝෂ ඉවත් කරගැනීමට අප යුහුසුළු විය යුතුයි ේ සඳහා වාස්තු විද්‍යානුකූලව මේවා ඉවත් කරගැනීම සඳහා විවිධ වූ ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කරනු ලබයි මෙලෙස ගස් කෑමතිම ිවසේ වාසය කරන අයගේ සෞඛ්‍යට ඉතා තදින් බලපායි ඒ වාගේම විවාහ වීමට සිටින අයගේ විවාහයන් කල් යෑම ද මෙය හේතුවක් විය හැක එබැවින් මෙම දෝෂ ඉතා ඉක්මනින් ඉවත් කර ගැනීම කළ යුතුවේ

 ස්තුතියි

Vaasthu Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published.