0

නිවසක පවතින්නාවූ වාස්තු දෝෂ හදුනා ගැනීම

ආයුබෝවන් සුභ දවසක්  ද මම ඔබලාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නිවසක ඇති වන්නා වූ ප්‍රධාන දෝෂ සම්බන්ධවයි වස්තු සම්බන්ධ අධ්‍යයනයේ දී ්‍රධාන ද්වාර හා සම්බන්ධ දෝෂ ගණනාවක් පවතී මෙම දෝෂ හොඳින් හඳුනාගෙන ඒවා භංග කිරීම මගින් ාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවස ෞභාග්‍යයෙන්… Continue Reading