0

අංක විද්‍යාව

Numerology

අද මම ඔබලාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ  අංක විද්‍යාව සම්බන්ධව විශේෂ කරුණු  කිහිපයකි  මුලින්ම  අංක විද්‍යාවේ විකාශනය  කෙසේද කියා දැන ගැනීම වටී,  එය ආරම්භය   ක්‍රිස්තු පූර්ව සියවස දක්වා දිව යන ඉතා පැරණි  විෂයකි,මුලින්ම මෙහි ආරම්භය සිදු වූයේ  Greek වරුන්… Continue Reading

0

වාස්තු විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද?

Simple House

ආයුබෝවන් හැමෝටම  අද මම බලාපොරොත්තු වන්නේ ාස්තු විද්‍යාව යනු කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමයි, වාස්තු විද්‍යාව හැඳින්වීමේදී ප්‍රධාන කරුණු කීපයක්  සලකා බැලේ, මෙහි ප්‍රධාන කරුණ වන්නේ නියමිත භූමිය ්‍රධාන කොට ගෙන එහි අනිත් කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට ගෙන එනම් එම භූමියට අයත්… Continue Reading