0

අංක විද්‍යාව

Numerology

අද මම ඔබලාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ  අංක විද්‍යාව සම්බන්ධව විශේෂ කරුණු  කිහිපයකි  මුලින්ම  අංක විද්‍යාවේ විකාශනය  කෙසේද කියා දැන ගැනීම වටී,  එය ආරම්භය   ක්‍රිස්තු පූර්ව සියවස දක්වා දිව යන ඉතා පැරණි  විෂයකි,මුලින්ම මෙහි ආරම්භය සිදු වූයේ  Greek වරුන්… Continue Reading